O programie “Czyste powietrze”

Cel i zakres programu

Program „Czyste powietrze” zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.wfosigw.lodz.pl/

Forma dofinansowania

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

Intensywność dofinansowania
● Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
● Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
● Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
● Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
● Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
● Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
● Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
● Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
● Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych kwoty 10 000 zł.

Wymagana dokumentacja Pobierz
1. Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem:

 1. Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne
PDF!

 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:

 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa – w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny ” -Formularz Wniosku-“)
  – załącznik ODO1 – wzór
  – załącznik ODO2 – wzór
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór protokołu z wizytacji dopuszczającej
PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
3. Wzór umowy dotacji

 1. Załącznik nr 7 – Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – wzór;
 2. Załącznik nr 8 – Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF

 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki

 1. Załącznik nr 9 – Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze – wzór;
 2. Załącznik nr 10 – Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF

 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe – wspólne dla umowy dotacji i pożyczki XLSX
6. Wniosek o płatność z załącznikami – wspólny dla umowy dotacji i pożyczki

 1. Zestawienie dowodów księgowych;
 2. Wzór protokołu odbioru częściowego przedsięwzięcia;
PDF

 • XLSX
 • PDF

[recaptcha]